Stichting Potamos. Promoting Independent Journalism in Russia.

Our Work

De Stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van onafhankelijke journalisten en onafhankelijke journalistiek in doch niet beperkt tot Rusland en de voormalige Sovjet Unie, en in het kader daarvan het bevorderen van vrije en pluriforme meningsvorming en democratische verhoudingen door middel van het bevorderen van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, alsmede het in stand houden en bevorderen van onafhankelijke media platformen bevorderen, en tevens al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.2 De Stichting zal ten einde het genoemde doel te bereiken actief zijn onder meer middels:

  • ondersteuning van de onafhankelijke journalistiek in Rusland;
  • het stimuleren van onafhankelijke journalistiek door stage plaatsen aan te bieden aan jonge Russische journalisten bij onafhankelijke media platformen;
  • het organiseren van trainings- en opleidingsseminars en workshops voor Russische journalisten- met name uit de regio’s;
  • het ter beschikking stellen van content aan Russischtalige media- met name in de regio’s;
  • niet gouvernementele organisaties (NGO’s), culturele instellingen en minderheden de kans geven om via publicaties de aandacht te vestigen op de ‘civil society’ in Rusland;
  • het in woord en beeld uitdragen aan de internationale gemeenschap dat Rusland meer is dan zijn president en dat een voortgaande dialoog van essentieel belang is;
  • financiële ondersteuning van de activiteiten van onafhankelijke media platformen;
  • het aangaan van samenwerkingen met andere (rechts)personen, ongeacht de vorm (en dus inclusief middels het nemen van een deelneming in het kapitaal van een Nederlandse of buitenlandse rechtspersoon);
  • het in de meest brede zin van het woord bevorderen van de belangen van media, mediaorganisaties en haar publiek in Rusland;
  • inkomsten verkrijgen op de wijze bedoeld in artikel 4 om de hierboven genoemde activiteiten ten dienste van het doel te realiseren.

De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting is zelfstandig in de uitoefening van haar taken.

De Stichting is niet gebonden aan enigerlei politieke partij of richting dan wel godsdienstige of levensbeschouwelijke stroming en is in haar taakvervulling en meningsuiting onafhankelijk van openbare en particuliere lichamen.